Archive for Prawo pracy

Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek VAT

 • Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.
 • Obowiązek JPK dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K dla wybranych przedsiębiorców:
  • tych którzy rejestrują się do VAT – nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT.
  • tych którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.
 • Likwidacja kwartalnych informacji VAT-UE – obowiązuje bezwzględnie wszystkich od dnia 1 stycznia 2017 roku – system przypomni o konieczności złożenia deklaracji na początku lutego 2017 roku.
 • Rozszerzenie katalogu sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem o m.in. wybrane usługi budowlane.
 • Zwiększenie kwoty limitu zwolnienia podatkowego z VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Podatek PIT

 • Brak możliwości skorzystania z odliczenia kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu progu podatkowego – skala podatkowa.
 • Transakcje powyżej 15 tys. zł opłacone gotówkąnie będą stanowiły kosztu podatkowego – obowiązek dokonywania zapłat przelewem.
 • Nowe wersje deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Kadry i Płace

 • Wynagrodzenie minimalne wzrasta do 2.000 zł brutto.
 • Stawki godzinowe dla zleceniobiorców – obowiązekewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców , wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia (w 2017 r. będzie to kwota 13,00 zł brutto za 1 godzinę pracy). Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.
 • W przypadku umów zlecenia na okres dłuższy niż 1 miesiąc obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłacenie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

                                                                                                                                      opracował zespół wfirma

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

Starszy Technik i młodszy technik naprawy maszyn rolniczych w szklarni

Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy, wprowadza wyrównanie okresów wypowiedzenia, umów zawartych na czas nieokreślony z umowami czasowymi.

Począwszy od 22 lutego 2016 umowy na czas określony, będzie można zawierać  na łączny maksymalny okres  33 miesięcy z tym, że łączna liczba umów czasowych nie będzie mogła przekroczyć trzech.  Umowa na okres próbny,  której okres ograniczony jest do trzech miesięcy, będzie mogła poprzedzić umowy na czas określony

Po zmianach okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosić będzie (art. 36 § 1 Kodeksu pracy)

 1. 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

 

Okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny pozostaje bez zmian i wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

W związku z nowelizacją okresów wypowiedzenia, pracodawca zobowiązany jest powiadomić pracownika o nowych warunkach zatrudnienia.

Masz grupę inwalidzką i prowadzisz działalność gospodarczą ?

team work

Skorzystaj z  częściowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą , mogą ubiegać się o refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązkowych składek na ubezpieczenia:

 • emerytalne;
 • rentowe;

Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. jest ona następująca:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  (w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności)
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  (w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności)
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  (w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności)

Dokonanie rejestracji odbywa się poprzez złożenie  pierwszego wnioskiem Wn-U-G  wraz z załącznikiem INF-O-PdM pdf (Załącznik INF-O-PdM  dołącza się do każdego pierwszego wniosku składanego w kolejnych latach)

Dane zawarte we wniosku to:

 • pełna i skrócona nazwa, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

Ponadto do wniosku należy dołączyć kopie następujących aktualnych dokumentów:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię decyzji o nadaniu NIP
 • pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do działania w swoim imieniu

Uwaga !!! Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo i w całości oraz złożenie wniosku Wn-U-G do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

wszystkie aktualne formularze oraz niezbędne  informacje znajdziesz tutaj