Archiwum dla 7 grudnia 2021

Wyłączenia z ryczałtu 2022

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – stan prawny na dzień: 1.01.2022 r.

Art. 8. 1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: – prowadzenia aptek, – działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – stan prawny na dzień: 1.01.2022 r.

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

2) 15% przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) licencyjnych związanych z:

– nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

– nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

– nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

– nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

g) (uchylona)

h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

n) (uchylona)

o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

p) (uchylona)

q) fotograficznych (PKWiU 74.2),

r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

w) (uchylona)

x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),

y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

2a) 14 % przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2b) 12 % przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

3) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

4) 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,

b) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,

c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

f) wynajmu i dzierżawy:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

5) 8,5%:

a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

6) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

7) 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

8) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

W ostatnim dniu mijającego roku, życzymy wszystkim naszym byłym, obecnym i przyszłym klientom, samych sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym a dzisiaj szampańskiej zabawy do białego rana 🥂🍾🥂
... Zobacz więcejZobacz mniej

W ostatnim dniu mijającego roku, życzymy wszystkim naszym byłym, obecnym i przyszłym klientom, samych sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym a dzisiaj szampańskiej zabawy do białego rana  🥂🍾🥂

Z cyklu #wskaźnikistawki ➡ Preferencyjne składki ZUS rosną wraz z rosnącym minimalnym wynagrodzeniem. W 2022 roku składka wyniesie 285,71 zł lub 263,59 zł przy rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie naliczana na zmienionych zasadach i uzależniona będzie od wybranej formy opodatkowania ... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #WskaźnikiStawki ➡ Preferencyjne składki ZUS rosną wraz z rosnącym minimalnym wynagrodzeniem. W 2022 roku składka wyniesie 285,71 zł lub 263,59 zł przy rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie naliczana na zmienionych zasadach i uzależniona będzie od wybranej formy opodatkowania

Z cyklu #wskaźnikistawki ➡ Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku, wyniesie 3.010 zł brutto.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrośnie do 1.505 zł brutto. Działalność nierejestrowana to działalność, którą wykonuje osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki :
➡ miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
➡ w ostatnich 60 miesiącach, nie prowadziła działalności gospodarczej.
... Zobacz więcejZobacz mniej

5 miesięcy temu
Biuro Obsługi Małego Biznesu

... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #nowyład – „Ograniczenia w płatnościach gotówkowych”
➡ Konsumenci – zakupy powyżej 20 000 zł wyłącznie bezgotówkowo (B2C)
➡Przedsiębiorcy – limit obrotu bezgotówkowego 8 000 zł (było 15 000 zł). Konsekwencją nie stosowania się do przepisu, jest zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, faktury w tej części w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego (B2B)
➡ Podmiot, który obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej musi zapewnić płatności bezgotówkowe z wykorzystaniem karty płatniczej lub instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą. Od 1 lipca 2022 terminal musi być zintegrowany z kasą fiskalną online
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad – „Ograniczenia w płatnościach gotówkowych” 
➡ Konsumenci – zakupy powyżej 20 000 zł wyłącznie bezgotówkowo (B2C)
➡Przedsiębiorcy – limit obrotu bezgotówkowego 8 000 zł (było 15 000 zł). Konsekwencją nie stosowania się do przepisu, jest zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, faktury w tej części w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego (B2B)  
➡ Podmiot, który obowiązany jest  do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej  musi zapewnić płatności bezgotówkowe z wykorzystaniem karty płatniczej lub instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą. Od 1 lipca 2022 terminal musi być zintegrowany z kasą fiskalną online

Z cyklu #nowyład - koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku.
‼️ Jeśli chcesz odliczyć od podatku składkę zdrowotną za grudzień 2021, której termin płatności przypada 10/15 stycznia 2022r., musisz ją zapłacić jeszcze w tym roku!
➡Poinformuj o tym swoich znajomych przedsiębiorców 🤝
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad - koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku. 
‼️ Jeśli chcesz odliczyć od podatku składkę zdrowotną za grudzień 2021, której termin płatności przypada 10/15 stycznia 2022r., musisz ją zapłacić jeszcze w tym roku! 
➡Poinformuj o tym swoich znajomych przedsiębiorców 🤝

Z cyklu #nowyład „Składka zdrowotna” – brak możliwości odliczenia od podatku!
➡ Podatek liniowy – 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% płacy minimalnej )
➡ Podatek na zasadach ogólnych – 9% od dochodu
➡ Podatek ryczałtowy w zależności od przychodów:
👉 do 60.000 zł rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)
👉do 300.000 zł rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)
👉Powyżej 300.000 zł rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)
➡ Członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie - 9% wynagrodzenia
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad „Składka zdrowotna” – brak możliwości odliczenia od podatku! 
➡ Podatek liniowy – 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% płacy minimalnej )
➡ Podatek na zasadach ogólnych – 9% od dochodu
➡ Podatek ryczałtowy w zależności od przychodów: 
👉 do 60.000 zł rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)
👉do 300.000 zł rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)
👉Powyżej 300.000 zł rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)
➡ Członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie  - 9%  wynagrodzenia

Z cyklu #nowyład Ryczałt ewidencjonowany - Stawki ryczałtu w 2022r
⛔️Z tej formy opodatkowania nie skorzystają podmioty:
➡️ których przychody za rok poprzedni przekroczą 2 mln EUR;
➡️ których przedmiotem działalności są apteki;
➡️ których przedmiotem działalności jest handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
➡️ których przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż wartości dewizowych;
➡️ których przedmiotem działalności jest wytwarzanie wyrobów akcyzowych
➡️ które osiągają przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub aktualnie wykonuje na podstawie stosunku pracy;
bomb.com.pl/stawki-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2022
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad Ryczałt ewidencjonowany - Stawki ryczałtu w 2022r
⛔️Z tej formy opodatkowania nie skorzystają podmioty:
➡️ których przychody za rok poprzedni przekroczą 2 mln EUR;
➡️ których przedmiotem działalności są apteki;
➡️ których przedmiotem działalności jest handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
➡️ których przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż wartości dewizowych;
➡️ których przedmiotem działalności jest wytwarzanie wyrobów akcyzowych 
➡️ które osiągają przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub aktualnie wykonuje na podstawie stosunku pracy;
https://bomb.com.pl/stawki-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2022

Comment on Facebook

I jeszcze 14 % dla zawodów medycznych 🙂

Z cyklu #nowyład przybliżamy Państwu najważniejsze zmiany i nowinki w telegraficznym skrócie. Dzisiaj Skala podatkowa 2022 r ... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad przybliżamy Państwu najważniejsze zmiany i nowinki w telegraficznym skrócie. Dzisiaj Skala podatkowa 2022 r

🙅Pracodawco, poniesiesz konsekwencje zatrudniania „na czarno”. Chodzi także o częściowe wypłaty pod stołem.
Zgłosi Cię Twój pracownik🙅
💵✉️Polski Ład wprowadza przepisy zwalczające nielegalne zatrudnienie i płacenie pod stołem. Od 2022 roku konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą WYŁĄCZNIE nieuczciwi pracodawcy, a nie ich pracownicy ✉️💵
➡️Nielegalnie zatrudniający pracodawca:
❌zapłaci podatek od wynagrodzenia (lub jego części) za pracę na czarno,
❌ zostanie obciążony dodatkowym przychodem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia (niezależnie czy za ten okres wypłacono wynagrodzenie)
❌zapłaci w całości składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną od wynagrodzeń wypłacanych pod stołem,
❌wypłacone wynagrodzenia oraz składki nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
➡️Nielegalnie zatrudniony pracownik:
✅nie zapłaci podatku od przychodu z tytułu nielegalnego zatrudnienia (dotyczy również zaniżonych zarobków) - zwolnienie z PIT dotyczy także przypadków SPRZED 1.01.2022 r.
✅uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków)
✅nie będzie finansować składek na ubezpieczenia (pokrywane w całości przez pracodawcę) – dotyczy przypadków po 1.01.2022 r.
MF przewiduje korzystne warunki legalizacji zatrudnienia, jeśli pracodawca zdecyduje się dobrowolnie zgłosić zatrudnienie przed wszczęciem kontroli.
Źródło: Infor
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Wnioski od 4 maja 2021 roku Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku.
Żeby otrzymać wsparcie musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku.
Więcej www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzo...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Wnioski od 4 maja 2021 roku Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku.
Żeby otrzymać wsparcie musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku. 
Więcej https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzowa-wsparcie-dla-wybranych-branz

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe

Wnioski od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku

Świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.
więcej www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzo...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe

Wnioski od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku 

Świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.
więcej https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzowa-wsparcie-dla-wybranych-branz

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej
Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców
i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021 do 31 sierpnia 2021 rok. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów
z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym
z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku.
www.biznes.gov.pl/.../tarcza-branzowa-wsparcie...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej
Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców 
i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021 do 31 sierpnia 2021 rok. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów 
z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym 
z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku. 
https://www.biznes.gov.pl/.../tarcza-branzowa-wsparcie...

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników
Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników 
Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Wysokość składek ZUS 2021 ... Zobacz więcejZobacz mniej

Wysokość składek ZUS 2021

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

W styczniu będzie dyżur w biurze w poniedziałki i czwartki (4,7,11,14,18,21,25 i 28) w godz. 10-16.

Do końca stycznia należy złożyć PIT-28 z tytułu uzyskanych przychodów opodatkowanych ryczałtem (m.in. najem).
... Zobacz więcejZobacz mniej

Przypominamy, że do wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, należy dołączyć umowę oraz załącznik nr 1
www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu
... Zobacz więcejZobacz mniej

Load more