Archiwum dla autora Edyta Sala

Wyłączenia z ryczałtu 2022

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – stan prawny na dzień: 1.01.2022 r.

Art. 8. 1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: – prowadzenia aptek, – działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – stan prawny na dzień: 1.01.2022 r.

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

2) 15% przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) licencyjnych związanych z:

– nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

– nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

– nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

– nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

g) (uchylona)

h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

n) (uchylona)

o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

p) (uchylona)

q) fotograficznych (PKWiU 74.2),

r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

w) (uchylona)

x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),

y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

2a) 14 % przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2b) 12 % przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

3) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

4) 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,

b) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,

c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

f) wynajmu i dzierżawy:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

5) 8,5%:

a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

6) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

7) 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

8) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

W ostatnim dniu mijającego roku, życzymy wszystkim naszym byłym, obecnym i przyszłym klientom, samych sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym a dzisiaj szampańskiej zabawy do białego rana 🥂🍾🥂
... Zobacz więcejZobacz mniej

W ostatnim dniu mijającego roku, życzymy wszystkim naszym byłym, obecnym i przyszłym klientom, samych sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym a dzisiaj szampańskiej zabawy do białego rana 🥂🍾🥂

Z cyklu #wskaźnikistawki ➡ Preferencyjne składki ZUS rosną wraz z rosnącym minimalnym wynagrodzeniem. W 2022 roku składka wyniesie 285,71 zł lub 263,59 zł przy rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie naliczana na zmienionych zasadach i uzależniona będzie od wybranej formy opodatkowania ... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #WskaźnikiStawki ➡ Preferencyjne składki ZUS rosną wraz z rosnącym minimalnym wynagrodzeniem. W 2022 roku składka wyniesie 285,71 zł lub 263,59 zł przy rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie naliczana na zmienionych zasadach i uzależniona będzie od wybranej formy opodatkowania

Z cyklu #wskaźnikistawki ➡ Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku, wyniesie 3.010 zł brutto.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrośnie do 1.505 zł brutto. Działalność nierejestrowana to działalność, którą wykonuje osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki :
➡ miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
➡ w ostatnich 60 miesiącach, nie prowadziła działalności gospodarczej.
... Zobacz więcejZobacz mniej

8 miesięcy temu
Biuro Obsługi Małego Biznesu

... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #nowyład – „Ograniczenia w płatnościach gotówkowych”
➡ Konsumenci – zakupy powyżej 20 000 zł wyłącznie bezgotówkowo (B2C)
➡Przedsiębiorcy – limit obrotu bezgotówkowego 8 000 zł (było 15 000 zł). Konsekwencją nie stosowania się do przepisu, jest zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, faktury w tej części w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego (B2B)
➡ Podmiot, który obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej musi zapewnić płatności bezgotówkowe z wykorzystaniem karty płatniczej lub instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą. Od 1 lipca 2022 terminal musi być zintegrowany z kasą fiskalną online
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad – „Ograniczenia w płatnościach gotówkowych” 
➡ Konsumenci – zakupy powyżej 20 000 zł wyłącznie bezgotówkowo (B2C)
➡Przedsiębiorcy – limit obrotu bezgotówkowego 8 000 zł (było 15 000 zł). Konsekwencją nie stosowania się do przepisu, jest zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, faktury w tej części w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego (B2B) 
➡ Podmiot, który obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej musi zapewnić płatności bezgotówkowe z wykorzystaniem karty płatniczej lub instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą. Od 1 lipca 2022 terminal musi być zintegrowany z kasą fiskalną online

Z cyklu #nowyład - koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku.
‼️ Jeśli chcesz odliczyć od podatku składkę zdrowotną za grudzień 2021, której termin płatności przypada 10/15 stycznia 2022r., musisz ją zapłacić jeszcze w tym roku!
➡Poinformuj o tym swoich znajomych przedsiębiorców 🤝
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad - koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku. 
‼️ Jeśli chcesz odliczyć od podatku składkę zdrowotną za grudzień 2021, której termin płatności przypada 10/15 stycznia 2022r., musisz ją zapłacić jeszcze w tym roku! 
➡Poinformuj o tym swoich znajomych przedsiębiorców 🤝

Z cyklu #nowyład „Składka zdrowotna” – brak możliwości odliczenia od podatku!
➡ Podatek liniowy – 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% płacy minimalnej )
➡ Podatek na zasadach ogólnych – 9% od dochodu
➡ Podatek ryczałtowy w zależności od przychodów:
👉 do 60.000 zł rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)
👉do 300.000 zł rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)
👉Powyżej 300.000 zł rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)
➡ Członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie - 9% wynagrodzenia
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad „Składka zdrowotna” – brak możliwości odliczenia od podatku! 
➡ Podatek liniowy – 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% płacy minimalnej )
➡ Podatek na zasadach ogólnych – 9% od dochodu
➡ Podatek ryczałtowy w zależności od przychodów: 
👉 do 60.000 zł rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)
👉do 300.000 zł rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)
👉Powyżej 300.000 zł rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)
➡ Członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie - 9% wynagrodzenia

Z cyklu #nowyład Ryczałt ewidencjonowany - Stawki ryczałtu w 2022r
⛔️Z tej formy opodatkowania nie skorzystają podmioty:
➡️ których przychody za rok poprzedni przekroczą 2 mln EUR;
➡️ których przedmiotem działalności są apteki;
➡️ których przedmiotem działalności jest handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
➡️ których przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż wartości dewizowych;
➡️ których przedmiotem działalności jest wytwarzanie wyrobów akcyzowych
➡️ które osiągają przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub aktualnie wykonuje na podstawie stosunku pracy;
bomb.com.pl/stawki-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2022
... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad Ryczałt ewidencjonowany - Stawki ryczałtu w 2022r
⛔️Z tej formy opodatkowania nie skorzystają podmioty:
➡️ których przychody za rok poprzedni przekroczą 2 mln EUR;
➡️ których przedmiotem działalności są apteki;
➡️ których przedmiotem działalności jest handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
➡️ których przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż wartości dewizowych;
➡️ których przedmiotem działalności jest wytwarzanie wyrobów akcyzowych 
➡️ które osiągają przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub aktualnie wykonuje na podstawie stosunku pracy;
https://bomb.com.pl/stawki-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2022

Comment on Facebook

I jeszcze 14 % dla zawodów medycznych 🙂

Z cyklu #nowyład przybliżamy Państwu najważniejsze zmiany i nowinki w telegraficznym skrócie. Dzisiaj Skala podatkowa 2022 r ... Zobacz więcejZobacz mniej

Z cyklu #NowyŁad przybliżamy Państwu najważniejsze zmiany i nowinki w telegraficznym skrócie. Dzisiaj Skala podatkowa 2022 r

🙅Pracodawco, poniesiesz konsekwencje zatrudniania „na czarno”. Chodzi także o częściowe wypłaty pod stołem.
Zgłosi Cię Twój pracownik🙅
💵✉️Polski Ład wprowadza przepisy zwalczające nielegalne zatrudnienie i płacenie pod stołem. Od 2022 roku konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą WYŁĄCZNIE nieuczciwi pracodawcy, a nie ich pracownicy ✉️💵
➡️Nielegalnie zatrudniający pracodawca:
❌zapłaci podatek od wynagrodzenia (lub jego części) za pracę na czarno,
❌ zostanie obciążony dodatkowym przychodem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia (niezależnie czy za ten okres wypłacono wynagrodzenie)
❌zapłaci w całości składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną od wynagrodzeń wypłacanych pod stołem,
❌wypłacone wynagrodzenia oraz składki nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
➡️Nielegalnie zatrudniony pracownik:
✅nie zapłaci podatku od przychodu z tytułu nielegalnego zatrudnienia (dotyczy również zaniżonych zarobków) - zwolnienie z PIT dotyczy także przypadków SPRZED 1.01.2022 r.
✅uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków)
✅nie będzie finansować składek na ubezpieczenia (pokrywane w całości przez pracodawcę) – dotyczy przypadków po 1.01.2022 r.
MF przewiduje korzystne warunki legalizacji zatrudnienia, jeśli pracodawca zdecyduje się dobrowolnie zgłosić zatrudnienie przed wszczęciem kontroli.
Źródło: Infor
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Wnioski od 4 maja 2021 roku Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku.
Żeby otrzymać wsparcie musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku.
Więcej www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzo...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Wnioski od 4 maja 2021 roku Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku.
Żeby otrzymać wsparcie musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku. 
Więcej https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzowa-wsparcie-dla-wybranych-branz

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe

Wnioski od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku

Świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.
więcej www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzo...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe

Wnioski od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku 

Świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.
więcej https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzowa-wsparcie-dla-wybranych-branz

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej
Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców
i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021 do 31 sierpnia 2021 rok. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów
z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym
z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku.
www.biznes.gov.pl/.../tarcza-branzowa-wsparcie...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej
Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców 
i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021 do 31 sierpnia 2021 rok. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów 
z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym 
z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
w miesiącu poprzednim
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
w lutym 2020 roku
we wrześniu 2020 roku. 
https://www.biznes.gov.pl/.../tarcza-branzowa-wsparcie...

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników
Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników 
Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Wysokość składek ZUS 2021 ... Zobacz więcejZobacz mniej

Wysokość składek ZUS 2021

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

W styczniu będzie dyżur w biurze w poniedziałki i czwartki (4,7,11,14,18,21,25 i 28) w godz. 10-16.

Do końca stycznia należy złożyć PIT-28 z tytułu uzyskanych przychodów opodatkowanych ryczałtem (m.in. najem).
... Zobacz więcejZobacz mniej

Przypominamy, że do wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, należy dołączyć umowę oraz załącznik nr 1
www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu
... Zobacz więcejZobacz mniej

Load more

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy, wprowadza wyrównanie okresów wypowiedzenia, umów zawartych na czas nieokreślony z umowami czasowymi.

Począwszy od 22 lutego 2016 umowy na czas określony, będzie można zawierać  na łączny maksymalny okres  33 miesięcy z tym, że łączna liczba umów czasowych nie będzie mogła przekroczyć trzech.  Umowa na okres próbny,  której okres ograniczony jest do trzech miesięcy, będzie mogła poprzedzić umowy na czas określony

Po zmianach okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosić będzie (art. 36 § 1 Kodeksu pracy)

 1. 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

  Okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny pozostaje bez zmian i wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

  W związku z nowelizacją okresów wypowiedzenia, pracodawca zobowiązany jest powiadomić pracownika o nowych warunkach zatrudnienia.

50% odliczenie podatku VAT od paliwa do samochodu osobowego

                                                        Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od 01 lipca 2015r., podatnikom podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Ograniczone prawo do odliczenia VAT przysługuje, do pojazdów samochodowych nie spełniających warunków do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT :

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

              1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

              2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

              3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa powyżej, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Oraz gdy samochód (osobowy lub ciężarowy) wykorzystywany jest także do celów prywatnych podatnika.

Wydatki objęte 50% ograniczeniem odliczenia podatku VAT obejmują:

 • wydatki związane z nabyciem pojazdów,
 • używaniem ich w ramach umowy najmu, dzierżawy,
 • leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • nabyciem paliw do ich napędu,
 • serwisowaniem, naprawą i konserwacją
 • nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów.

Masz grupę inwalidzką i prowadzisz działalność gospodarczą ?

Skorzystaj z  częściowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą , mogą ubiegać się o refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązkowych składek na ubezpieczenia:

 • emerytalne;
 • rentowe;

Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. jest ona następująca:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności)
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności)
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności)

Dokonanie rejestracji odbywa się poprzez złożenie  pierwszego wnioskiem Wn-U-G  wraz z załącznikiem INF-O-PdM pdf (Załącznik INF-O-PdM  dołącza się do każdego pierwszego wniosku składanego w kolejnych latach)

Dane zawarte we wniosku to:

 • pełna i skrócona nazwa, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

Ponadto do wniosku należy dołączyć kopie następujących aktualnych dokumentów:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię decyzji o nadaniu NIP
 • pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do działania w swoim imieniu

Uwaga !!! Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo i w całości oraz złożenie wniosku Wn-U-G do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

  wszystkie aktualne formularze oraz niezbędne  informacje znajdziesz tutaj 

Składki ZUS 2015

Składki za styczeń – grudzień 2015 r.

Podstawa – społeczne 2 375,40 zł
Emerytalne 19,52% 463,68 zł
Rentowe 8,00% 190,03 zł
Chorobowe 2,45% 58,20 zł
Wypadkowe 1,93% 45,85 zł
Społeczne do zapłaty 757,76 zł 
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 58,20 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu 525,00 zł
Emerytalne 19,52% 102,48 zł
Rentowe 8,00% 42,00 zł
Chorobowe 2,45% 12,86 zł
Wypadkowe 1,93% 10,13 zł
Społeczne do zapłaty 167,48 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.).