Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek VAT

 • Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.
 • Obowiązek JPK dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K dla wybranych przedsiębiorców:
  • tych którzy rejestrują się do VAT – nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT.
  • tych którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.
 • Likwidacja kwartalnych informacji VAT-UE – obowiązuje bezwzględnie wszystkich od dnia 1 stycznia 2017 roku – system przypomni o konieczności złożenia deklaracji na początku lutego 2017 roku.
 • Rozszerzenie katalogu sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem o m.in. wybrane usługi budowlane.
 • Zwiększenie kwoty limitu zwolnienia podatkowego z VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Podatek PIT

 • Brak możliwości skorzystania z odliczenia kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu progu podatkowego – skala podatkowa.
 • Transakcje powyżej 15 tys. zł opłacone gotówkąnie będą stanowiły kosztu podatkowego – obowiązek dokonywania zapłat przelewem.
 • Nowe wersje deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Kadry i Płace

 • Wynagrodzenie minimalne wzrasta do 2.000 zł brutto.
 • Stawki godzinowe dla zleceniobiorców – obowiązekewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców , wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia (w 2017 r. będzie to kwota 13,00 zł brutto za 1 godzinę pracy). Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.
 • W przypadku umów zlecenia na okres dłuższy niż 1 miesiąc obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłacenie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

                                                                                                                                      opracował zespół wfirma

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

 

14 marca 2016r., upływa termin zgłoszenia urządzeń chłodniczych, mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego. Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskim obowiązek ścisłej kontroli korzystania z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej – wpływają na one w istotnym stopniu na pogłębianie się zjawisk zubożania warstwy ozonowej i ocieplania klimatu Obowiązek rejestracji dotyczy między innymi rolników, handlowców, farmaceutów. Rejestr urządzeń, prowadzi wyspecjalizowana jednostka, którą jest Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie za pomocą Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Za brak zgłoszenia sprzętu grożą kary od 600 zł do 3000 zł. Wysokość kary uzależniona jest m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Obowiązek wynika z art 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Szczegóły prowadzenia Rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów udostępniony na stronie https://dbcro.ichp.pl

Rejestracji i kontroli nie podlegają domowe lodówki i zamrażarki ani urządzenia i systemy zainstalowane w środkach transportu.

Napraw i serwisowania zarejestrowanych urządzeń, będzie mógł dokonać wyłącznie fachowiec z odpowiednim certyfikatem. Uzyskanie uprawnień, potwierdza pozytywne zaliczenie egzaminu który nie wymaga uczestnictwa w żadnych obowiązkowych szkoleniach.

Składki ZUS 2016

Składki za styczeń – grudzień 2016 r.

Podstawa – społeczne   2 433,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 474,92 zł
Rentowe 8,00% 194,64 zł
Chorobowe 2,45% 59,61 zł
Wypadkowe 1,80% 43,79 zł
Społeczne do zapłaty   772,96 zł 
       
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 59,61 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,8% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu   555,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 108,34 zł
Rentowe 8,00% 44,40 zł
Chorobowe 2,45% 13,60 zł
Wypadkowe 1,80% 9,99 zł
Społeczne do zapłaty   176,33 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

Starszy Technik i młodszy technik naprawy maszyn rolniczych w szklarni

Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy, wprowadza wyrównanie okresów wypowiedzenia, umów zawartych na czas nieokreślony z umowami czasowymi.

Począwszy od 22 lutego 2016 umowy na czas określony, będzie można zawierać  na łączny maksymalny okres  33 miesięcy z tym, że łączna liczba umów czasowych nie będzie mogła przekroczyć trzech.  Umowa na okres próbny,  której okres ograniczony jest do trzech miesięcy, będzie mogła poprzedzić umowy na czas określony

Po zmianach okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosić będzie (art. 36 § 1 Kodeksu pracy)

 1. 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

 

Okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny pozostaje bez zmian i wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

W związku z nowelizacją okresów wypowiedzenia, pracodawca zobowiązany jest powiadomić pracownika o nowych warunkach zatrudnienia.

50% odliczenie podatku VAT od paliwa do samochodu osobowego

Autohändler und Kunden schauen ein Auto an

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od 01 lipca 2015r., podatnikom podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Ograniczone prawo do odliczenia VAT przysługuje, do pojazdów samochodowych nie spełniających warunków do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT :

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

              1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

              2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

              3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa powyżej, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Oraz gdy samochód (osobowy lub ciężarowy) wykorzystywany jest także do celów prywatnych podatnika.

Wydatki objęte 50% ograniczeniem odliczenia podatku VAT obejmują:

 • wydatki związane z nabyciem pojazdów,
 • używaniem ich w ramach umowy najmu, dzierżawy,
 • leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • nabyciem paliw do ich napędu,
 • serwisowaniem, naprawą i konserwacją
 • nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów.

Sporządzanie deklaracji i zeznań – zwolnione z VAT

W lutym tego roku, razem z grupą księgowych, mieliśmy przyjemność współtworzyć petycję o wydanie ogólnej interpretacji w sprawie, która dotyczyła naszej branży. W kilka dni, udało się petycję napisać, opracować i znaleźć portal zmienmy.to umożliwiający zbieranie podpisów. W ciągu trzech tygodni petycję podpisało ponad 500 osób. Dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana korzystna dla nas interpretacja ogólna. Jest to święto demokracji, ponieważ zgodnie z postulatami zawartymi w naszej petycji, zostały zachowane nasze konstytucyjne prawa.

Ten wpis chciałabym dedykować wszystkim przedsiębiorcom. Nie oszczędzajcie na usługach księgowych, ponieważ to nasza grupa zawodowa w codziennej pracy,  zmaga się z nieprecyzyjnym prawem.  Pomimo tego, że konkurujemy ze sobą na ryku, potrafimy się łączyć we wspólnych sprawach. Dzisiaj świętujemy nasz sukces, ale z równym zapałem będziemy walczyć o Wasze prawa!

Będzie pozew zbiorowy w sprawie reformy OFE

Dekoracyjne Scales of JusticeW dniu wczorajszym 4 marca 2015r., Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew zbiorowy klientów Otwartych Funduszy Emerytalnych, którzy domagają się od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne przekazywanie części składek z OFE do ZUS.

W Trybunale Konstytucyjnym czeka już na rozpatrzenie wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podpisał reformę, ale zakwestionował część zapisów. Chodzi między innymi o nakaz inwestowania w akcje oraz zakaz inwestowania w obligacje i zakaz reklamy OFE.

Trybunał połączył wniosek Prezydenta ze skargą Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz zarzucającej przepisom naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Nie znany jest jeszcze termin rozprawy TK.

W związku z przyjęciem przez Sąd Okręgowy w Warszawie pozwu zbiorowego otworzyła  się ponownie możliwość przystąpienia do grupy. Zainteresowani mogą dołączyć do pozwu tutaj. Grupę reprezentuje adwokat Paweł Kowalczyk.

zobacz wideo

Masz grupę inwalidzką i prowadzisz działalność gospodarczą ?

team work

Skorzystaj z  częściowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą , mogą ubiegać się o refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązkowych składek na ubezpieczenia:

 • emerytalne;
 • rentowe;

Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. jest ona następująca:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  (w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności)
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  (w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności)
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  (w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności)

Dokonanie rejestracji odbywa się poprzez złożenie  pierwszego wnioskiem Wn-U-G  wraz z załącznikiem INF-O-PdM pdf (Załącznik INF-O-PdM  dołącza się do każdego pierwszego wniosku składanego w kolejnych latach)

Dane zawarte we wniosku to:

 • pełna i skrócona nazwa, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

Ponadto do wniosku należy dołączyć kopie następujących aktualnych dokumentów:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię decyzji o nadaniu NIP
 • pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do działania w swoim imieniu

Uwaga !!! Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo i w całości oraz złożenie wniosku Wn-U-G do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

wszystkie aktualne formularze oraz niezbędne  informacje znajdziesz tutaj 

Składki ZUS 2015

Składki za styczeń – grudzień 2015 r.

Podstawa – społeczne 2 375,40 zł
Emerytalne 19,52% 463,68 zł
Rentowe 8,00% 190,03 zł
Chorobowe 2,45% 58,20 zł
Wypadkowe 1,93% 45,85 zł
Społeczne do zapłaty 757,76 zł 
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 58,20 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu 525,00 zł
Emerytalne 19,52% 102,48 zł
Rentowe 8,00% 42,00 zł
Chorobowe 2,45% 12,86 zł
Wypadkowe 1,93% 10,13 zł
Społeczne do zapłaty 167,48 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.).