Archive for 10 marca 2016

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

 

14 marca 2016r., upływa termin zgłoszenia urządzeń chłodniczych, mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego. Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskim obowiązek ścisłej kontroli korzystania z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej – wpływają na one w istotnym stopniu na pogłębianie się zjawisk zubożania warstwy ozonowej i ocieplania klimatu Obowiązek rejestracji dotyczy między innymi rolników, handlowców, farmaceutów. Rejestr urządzeń, prowadzi wyspecjalizowana jednostka, którą jest Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie za pomocą Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Za brak zgłoszenia sprzętu grożą kary od 600 zł do 3000 zł. Wysokość kary uzależniona jest m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Obowiązek wynika z art 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Szczegóły prowadzenia Rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów udostępniony na stronie https://dbcro.ichp.pl

Rejestracji i kontroli nie podlegają domowe lodówki i zamrażarki ani urządzenia i systemy zainstalowane w środkach transportu.

Napraw i serwisowania zarejestrowanych urządzeń, będzie mógł dokonać wyłącznie fachowiec z odpowiednim certyfikatem. Uzyskanie uprawnień, potwierdza pozytywne zaliczenie egzaminu który nie wymaga uczestnictwa w żadnych obowiązkowych szkoleniach.

Składki ZUS 2016

Składki za styczeń – grudzień 2016 r.

Podstawa – społeczne   2 433,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 474,92 zł
Rentowe 8,00% 194,64 zł
Chorobowe 2,45% 59,61 zł
Wypadkowe 1,80% 43,79 zł
Społeczne do zapłaty   772,96 zł 
       
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 59,61 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,8% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu   555,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 108,34 zł
Rentowe 8,00% 44,40 zł
Chorobowe 2,45% 13,60 zł
Wypadkowe 1,80% 9,99 zł
Społeczne do zapłaty   176,33 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).